Aktualności
Festiwal WIOSNA FILMÓW na wirtualnej sali Kina Regis /29.05-7.06.2020/
27.05.2020
Festiwal WIOSNA FILMÓW na wirtualnej sali Kina Regis /29.05-7.06.2020/

Serdecznie zapraszamy na Festiwal WIOSNA FILMÓW, który odbędzie się tym roku online na platformie na MOJEeKINO.PL w dniach 29 maja - 7 czerwca. W sumie w wydarzeniu weźmie udział 47…

Czytaj więcej >

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Dom Kultury w Bochni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do 30 marca 2021 roku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.kino.bochnia.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Dom Kultury

ul. Regis 1
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 611 69 35/ 14 611 81 69
e-mail: mdk@bochnia.pl
https://mdk.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-08

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Strona nie posiada ułatwień.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Miejskiego Domu Kultury w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karolina Kaczmarczyk 
e-mail: mdk@bochnia.pl 
telefon: 14 611 69 35 wew.23

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomie, komunikacja pionowa – schody).
  2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek MDK posiada rampę podjazdową od strony ul. Regis i wewnątrz budynku na poziomie parteru, oraz rampę podjazdową w użytkowanym przyziemiu (od strony pl. Okulickiego). UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, w obiekcie nie ma wind.
  3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne wewnątrz budynku, pracownicy sekretariatu i kasy kina Regis.
  4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku MDK, przy ul. Regis na ogólnodostępnym parkingu wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
  5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie MDK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
  6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie MDK nie ma takich możliwości.
  7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.